En l’actualitat la ICANN (Organisme estatunidenc sense ànim de lucre responsable de la coordinació global de internet) dins del seu projecte anomenat New Generic Top Level Domains (nous dominis genèrics de primer nivell) esta evaluant l’aprovació de prop de dos mil dominis genèrics que han estat sol·licitats, els quals aniran entrant en funcionament de forma gradual.

L’entrada en funcionament dels nous dominis genèrics podria entrar en conflicte amb les marques registrades. Per protegir aquestes marques resulta de gran interès el TRADEMARK CLEARINGHOUSE (TMCH).

EN QUÈ CONSTITEIX EL TMCH?

Es una base de dades mundials, única i centralitzada de marques.

PER A QUÈ SERVEIXEL TMCH?

La inscripció de les marques en el TMCH permetrà obtenir uns drets de prioritat per al registre de nous dominis i accedir a un servei de notificació dels nous dominis (Trademark Claim Service) sol·licitats per tercers.

PERÍODE PER AL REGISTRE DE NOUS DOMINIS

1.- Sunrise. En aquest període de registre preliminar, els titulars de marques vàlidament inscrites podran registrar els nous dominis corresponents a aquestes marques, de manera prioritària.

2.- Landrush. En aquest període, igualment preliminar, s’oferirà la possibilitat de reservar i poder registrar dominis de forma prioritària, sense que sigui necessàri ser titular d’una marca, a través del pagament d’unes tarifes Premium.

3.- Obertura definitiva del registre a tot aquell usuari que, excepte que les corresponents normes de registre disposin el contrari, podrà registra el corresponent domini en base al principi de prioritat temporal (first come, first served).

QUINES SON LES FUNCIONS DEL TMCH?

El registre de les marques en el TMCH essencialment té dues funcions:

  1. Rebre notificacions de les dates d’inici de cadascuna de les fases Sunrise pels nous dominis. A més a més, els titulars de les marques inscrites al TMCH podran sol·licitar les seves denominacions en la fase Sunrise de qualsevol dels nous dominis.
  2. Els titulars de les marques inscrites obtindran un servei de notificacions del Trademark Claim Service. Per mitja d’aquest servei, en cas de sol·licitar-se un domini que es correspongui amb les denominacions d’una marca inscrita al TMCH, es comunicarà tant al sol·licitant del domini com al titular de la marca que existeixen drets sobre aquest nom. Aquesta notificació permet que el titular del domini pugui cancel·lar la nova sol·licitud del domini, o que el titular de la marca pugui iniciar un procediment d’arbitratge o un litigi per cancel·lar el nou domini.

QUI POT INCRIURE LA MARCA AL TMCH?

El titular o la persona autoritzada d’una marca registrada poden sol·licitar la seva inscripció en el TMCH.

QUINES AVANTATGES TÉ REGISTRAR LES MARQUES AL TMCH?

1.- Seguretat. El TMCH avisa als titulars de les marques registrades en la base de dades cada vegada que es planifica el Sunrise d’un nou domini. Només les marques registrades en el TMCH podran optar a les fases de Sunrise dels nous dominis.

En el cas de no registrar aquest nou domini en la fase de Sunrise, el titular de la marca es podrà beneficiar del sistema Trademark Claim Service que avisa als titulars de marques si algú ha sol·licitat un nom de domini corresponent a la seva marca.

2.- Vigilància dels nous dominis que s’aniràn activant de forma gradual.

3.- Estalviar costos. Amb un baix cost, el servei de TMCH ens permet poder presentar la nostre marca com un nou domini en la fase Sunrise y en el seu cas, conèixer els dominis que s’han concedit amb la nostre marca.

AGUILAR & REVENGA Patents i Marques

JOSÉ MARÍA IGLESIAS

DIRECTOR GENERAL