MARQUES I NOMS COMERCIALS

PATENTS I MODELS
D’UTILITAT

DISSENYS I
TOPOGRAFIES

DRETS
D’AUTOR

DOMINIS
D’INTERNET

ASSISTÈNCIA
LEGAL

PATENTS I MODELS D’UTILITAT

Una invenció es pot protegir mitjançant patent o mitjançant model d’utilitat per evitar que la copiïn.

La Patent i el Model d’Utilitat són títols concedits per un país, pels quals li reconeix al titular el dret d’impedir a altres l’explotació de la invenció en el seu territori durant un temps determinat, a canvi de la divulgació de la invenció.

Aquest dret d’exclusivitat només s’atorga en el territoris on la Patent o Model d’Utilitat hagi estat concedit i on es trobi en vigor mitjançant l’abonament de les taxes de manteniment.

La Patent protegeix invencions consistents en procediments, productes o millores dels mateixos, i la seva durada és de fins a 20 anys a comptar de la data de presentació de la sol·licitud prioritària (la primera sol·licitud presentada en qualsevol Oficina de Patents).

El Model d’Utilitat està dedicat a invencions de menor complexitat tècnica, com modificacions o combinacions de productes coneguts de les que es derivi alguna nova utilitat o avantatge. La seva durada, en canvi, és de fins a 10 anys, però el nivell de la protecció atorgat a la invenció és el mateix que l’atorgat a una Patent.

A partir l’1 d’abril de 2017, amb l’entrada en vigor de la Nova Llei de patents, no es podran protegir mitjançant model d’utilitat únicament les invencions que facin referència a procediments i les que recaiguin sobre matèria biològica i sobre substàncies i composicions farmacèutiques .

La sol·licitud inicial de protecció i la seva extensió a un altre territori es pot tramitar mitjançant tres vies:

Tramitación nacional: La sol·licitud es presenta individualment a l’Oficina de Patents de cada país.

Tramitación regional: La sol·licitud es presenta en una oficina de Patents regional (com ara l’Europea), permetent tramitar en conjunt les patents nacionals a través d’una única sol·licitud.

Sol·licitud internacional PCT: Aquest sistema permet sol·licitar la protecció d’una invenció en cada un dels 148 estats signants del Tractat de Cooperació en matèria de Patents (PCT per les seves sigles en anglès) mitjançant una única sol·licitud.

A Aguilar & Revenga comptem amb un equip tècnic-jurídic, d’enginyers i advocats especialistes en patents i models d’utilitat que poden assessorar-te sobre l’estratègia de protecció més adequada per al teu invenció i ajudar-te només en allò que requereixis:

  • Revisió d’una memòria tècnica
  • Redacció d’una memòria tècnica
  • Cerca de publicacions anteriors relacionades amb el teu invenció que puguin afectar la seva patentabilitat
  • Tramitació d’una sol·licitud (nacional, regional o internacional)
  • Seguiment de la sol·licitud fins a la seva concessió
  • Gestió de l’extensió de la protecció a altres territoris
  • Vigilància de les patents publicades pertanyents a la competència
  • Oposició a la concessió d’una patent de la competència